Pojmi na portalu e-Sodstvo

Za lažje razumevanje delovanja portala e-Sodstvo, smo pripravili kratek povzetek pojmov:

  1.  Zunanji kvalificirani uporabniki

  1. 1.  Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki:

1. 1. 1. Profesionalni uporabniki so uporabniki, ki imajo v civilnih sodnih postopkih položaj (profesionalnega) zastopnika ali organa sodišča. Mednje spadajo te uporabniške skupine: notarji, odvetniki, izvršitelji, upravitelji, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, državna tožilstva, nepremičninske družbe, občinska pravobranilstva.

1. 1. 2. Uporabniki – stranke so uporabniki, ki imajo v civilnih sodnih postopkih položaj stranke postopka. Mednje spadajo te uporabniške skupine : stranke – pravne osebe, stranke – fizične osebe, državni organi in organi lokalnih skupnosti.

1. 1. 3. Zunanji administratorji so uporabniki, ki v varnostni shemi upravljajo uporabnike iz uporabniških skupin profesionalnih uporabnikov.

1. 2. Pooblaščenec samostojnega zunanjega kvalificiranega uporabnika (pooblaščenec po zaposlitvi). Pooblaščenec samostojnega uporabnika je fizična oseba:

 •     ki je pri samostojnem zunanjem kvalificiranem uporabniku, organiziranem v pravnoorganizacijski obliki pravne osebe ali evidentiranega odvetnika, na podlagi zaposlitve pooblaščena v imenu tega uporabnika opravljati e-opravila v civilnih sodnih postopkih, ali
 •     ki pri samostojnem kvalificiranem uporabniku, ki je državni organ ali organ lokalne skupnosti, opravlja funkcijo ali naloge, na podlagi katerih je upravičena v imenu tega organa opravljati e-opravila v civilnih sodnih postopkih.

Pooblaščenec samostojnega uporabnika opravlja e-opravila v imenu samostojnega zunanjega kvalificiranega uporabnika, čigar pooblaščenec je. Posamezna fizična oseba je lahko hkrati vključena v varnostni shemi kot pooblaščenec samo enega samostojnega zunanjega kvalificiranega uporabnika v posamezni uporabniški skupini

Pogoji za vključitev zunanjega kvalificiranega uporabnika v varnostno shemo

V varnostno shemo se kot zunanji kvalificirani uporabnik vključimo pod pogojem, da imamo

 •     kvalificirano potrdilo in
 •     varen elektronski predal.

Uporabnik, ki se vključuje kot pooblaščenec po zaposlitvi samostojnega uporabnika, ne potrebuje varnega elektronskega predala.

E-opravila, ki jih lahko izvaja zunanji kvalificirani uporabnik

Vrsta e-opravil, ki jih lahko izvaja uporabnik v posameznem e-postopku, je odvisna od uporabniške skupine, v kateri je uporabnik vključen v varnostno shemo.

2. Registrirani uporabnik

    Registrirani uporabniki portala e-Sodstvo so uporabniki, ki se pri uporabi portala e-Sodstvo izkažejo z vnosom:

 •      uporabniškega imena (elektronski naslov) in
 •      gesla.

Registrirani uporabniki lahko na portalu e-Sodstvo izvajajo:

 •     eZK-opravila, in sicer javne izpise iz zemljiške knjige in objave. Za izvajanje drugih e-opravil, mora imeti uporabnik položaj kvalificiranega uporabnika.
 •     eIzvršba-opravila, in sicer vložitev Predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listinein Dopolnitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine (dopolnitev je možna le, če je bil predlog vložen v elektronski obliki in je vlagatelj prejel sklep sodišča za dopolnitev). Za izvajanje drugih e-opravil, mora imeti uporabnik položaj kvalificiranega uporabnika.

Registrirani uporabniki ne potrebujejo ne kvalificiranega digitalnega potrdila, ne varnega elektronskega predala.

    Podportal e-Izvršba

Na podportal e-Izvršba se lahko prijavimo kot:

 •     registrirani uporabnikiin imamo možnost vložitve Predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in Dopolnitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
 •     zunanji kvalificirani uporabniki in imamo možnost izdelave elektronskih vlog (skladno z našo uporabniško skupino): predlogov, pravnih sredstev, predlog za odlog izvršbe, umikov predlogov in drugih vlog.

    Podportal e-ZK

    Na podportal e-ZK se lahko prijavimo kot:

 •     registrirani uporabniki in imamo možnost vpogleda v ZK in pridobitve ZK izpiskov,
 •     zunanji kvalificirani uporabniki in poleg vpogledov in izpisov iz ZK vlagamo tudi elektronske zemljiškoknjižne predloge in obvestila ter druge elektronske vloge v eZK postopkih.

Vsa sodna pisanja se v zemljiškoknjižnih postopkih vročijo v varen elektronski predal.

    Podportal e-Ins

    Elektronska opravila v postopkih zaradi insolventnosti (eINS opravila) lahko izvajajo naslednje skupine kvalificiranih uporabnikov:

1. Profesionalni uporabnik:

 • odvetniki (kot zastopniki strank),
 • upravitelji,
 • pravobranilci (Državno pravobranilstvo RS kot zastopnik Republike Slovenije).

2. Stranke – pravne osebe (pravna oseba v svojem imenu kot stranka postopka zaradi insolventnosti).
Odvetniki, pravobranilci in stranke – pravne osebe opravljajo naslednja eINS-opravila:

 • vložitev elektronske vloge, in sicer:
 • vložitev elektronskega predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti,
 • vložitev elektronske prijave terjatve v postopku zaradi insolventnosti,
 • vložitev druge elektronske vloge stranke v postopku zaradi insolventnosti,
 • poizvedbo, in sicer pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS-postopku, v katerem: zastopa stranko (če je uporabnik prijavljen z vlogo odvetnik ali Državno pravobranilstvo RS) ali ima položaj stranke (če je uporabnik prijavljen z vlogo stranka pravna oseba).

Upravitelji lahko opravljajo naslednja eINS-opravila:
vložitev elektronske vloge, in sicer elektronske vloge upravitelja,
poizvedbe, ki vključujejo:

 • izdelavo pregleda vseh zadev, v katerih opravlja naloge upravitelja, in
 • pregled elektronskih pisanj v posameznem eINS-postopku, v katerem opravlja naloge upravitelja.

Upravitelji in odvetniki morajo vse vloge v postopkih zaradi insolvetnosti vlagati elektronsko. Pravobranilci in stranke – pravne osebe pa lahko vlagajo elektronske vloge v postopkih zaradi insolventnosti, vendar k temu niso zavezane.
Vročanje v postopkih zaradi insolventnosti poteka elektronsko v varne elektronske predale.