Digitalno potrdilo

V skladu z UREDBO (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES:

Kvalificirani elektronski podpis pomeni napredni elektronski podpis, ki se ustvari z napravo za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa in temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronske podpise.

Kvalificirana  potrdila  za  elektronske  podpise  vsebujejo:

Kvalificirana potrdila za elektronske podpise vsebujejo:

 • (a) navedbo, vsaj v formatu, primernem za avtomatizirano obdelavo, da je bilo potrdilo izdano kot kvalificirano potrdilo za elektronski podpis;
 • (b) nabor podatkov, ki nedvoumno predstavlja ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja, ki izdaja kvalificirana potrdila, ter vključuje vsaj državo članico, v kateri ima zadevni ponudnik sedež, in
 • — za pravne osebe: ime in po potrebi registrsko številko, kot sta navedena v uradnih evidencah,
 • — za fizične osebe: ime osebe;
 • (c) vsaj ime podpisnika ali psevdonim; če je uporabljen psevdonim, se to jasno navede;
 • (d) podatke za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa, ki ustrezajo podatkom za ustvarjanje elektronskega podpisa;
 • (e) podrobnosti o začetku in koncu veljavnosti potrdila;
 • (f) identifikacijsko šifro potrdila, ki je enolična za ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja;
 • (g) napredni elektronski podpis ali napredni elektronski žig ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja, ki izdaja potrdilo;
 • (h) lokacijo, kjer je potrdilo, ki podpira napredni elektronski podpis ali napredni elektronski žig iz točke (g), na voljo brezplačno;
 • (i) lokacijo storitev, s katerimi je mogoče preveriti veljavnost kvalificiranega potrdila;
 • (j) če se podatki za ustvarjanje elektronskega podpisa, povezani s podatki za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa, nahajajo v napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, se to ustrezno navede vsaj v formatu, primernem za avtomatizirano obdelavo.


(Kvalificirana) potrdila za elektronski podpis overiteljev, registriranih v Republiki Sloveniji so:

Sigovca logo

SIGOV-CA

za državne organeHalcom logo

HALCOM-CA

za fizične in pravne osebePostarca logo

POŠTA®-CA

za fizične osebe
za pravne osebe

Sigenca logoSIGEN-CA

za fizične osebe
za poslovne subjekte